^Hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

FaceBook FanBox

Návštevnosť

7039723
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Všetky dni
697
6255
21797
6987459
57704
39665
7039723

Vaša IP: 54.224.117.125
23-01-2022 06:37

Pravidlá WKC

 WKC - WORLD KARATE CONFEDERATION

                   Doplnené pravidlá Karate súťaže (doplnené v roku 2009)

 

ČASŤ A : Všeobecné pravidlá pre – SHOBU SANBON &IPPON

 

Kapitola 1 – Všeobecné ustanovenia /náležitosti/

Všetci karatisti, to sú súťažiaci / vrátane kaučov, vedúcich družstiev a kohokoľvek, kto

patrí k súťažiacemu/, sudcovia, rozhodcovia a každý usporiadateľmusia dodržiavaťideály

karate - do, dobrý charakter, úprimnosť, usilovnosť, dodržiavaťetiketu a sebakontrolu.

WKC sa pripája /hlási/ k antidopingovej politike Medzinárodného olympijského výboru.

Akékoľvek správanie, ktoré by znevažovalo karate, rozhodcov, sudcov, kaučov, pretekárov,

alebo kohokoľvek, kto je v spojení so súťažiacim, môže maťza následok napomínanie, alebo

aj diskvalifikáciu súťažiaceho, a/alebo celého týmu.

 

Článok 1 – Miesto konania súťaže

1.Miesto konania súťaže musí byťvhodné na takúto udalosť.

2.Ideálne by bolo, keby miesto konania bymalo dobré spojenie letecké, po mori, cestné,

alebo železničné a malo by byťv blízkosti nemocnice. V mieste konania musí byť

možné ubytovaťpredpokladaný počet pretekárov a divákov s patričnou bezpečnosťou

a komfortom.

3.Osvetlenie musí byťna uspokojivom štandarde.

4.Evakuačný plán musí byťzabezpečený označenými núdzovými východmi a musí byť

predložený riaditeľovi súťaže pred začatím jej konania. Informačný list

musí byťposkytnutý každému vedúcemu družstiev a každému usporiadateľovi.

5.Musí byťjasne určený priestor pre divákov, pretekárov a kaučov a vedenie turnaja..

6.Divákom nesmie byťumožnený prístup na plochu, kde prebieha súťaž bez povolenia

vedenia turnaja a riaditeľsúťaže musí určiťusporiadateľov a vytvoriťsystém zábran,

aby sa toto zaistilo.

 

Článok 2 – Personál

Riaditeľ ťaže

Riaditeľsúťaže je menovaný výkonným výborom WKC (/ v ďalšom ExCom/.. Zodpovedá za

všetko, čo zaistí hladký priebeh súťaže. Nemá právomoci voči rozhodovaniu alebo

propozíciám súťaží. Bude mu pomáhaťtým usporiadateľov turnaja.

Oficiálny lekár súťaže

Každá WKC podujatie musí maťurčeného lekára a mala by mu pomáhaťkvalifikovaná

lekárska prvá pomoc /sanitka/, ak by bolo treba. Lekár turnaja je menovaný výkonným

výborom WKC. Riadi všetky lekárske náležitosti počas súťaže. Je oprávnený diagnostikovať

a ošetrovaťzranenia. Je tiež oprávnený vyjadriťmienku o tom, či pretekár je schopný, alebo

neschopný bojovať. Minimálne jedna sanitka musí byťprítomná na každej WKC súťaži.

 

Článok 3 – Vybavenie zápasiska

Riaditeľsúťaže je zodpovedný zaistiť, aby bolo k dispozícii nasledovné :

1.bezpečné a pevne spojené tatami, / pre súťaž kata a kobudo môže byťrovná,

nešmykľavá drevená podlaha/

2.zástavky /červené a biele/ po päťna každom zápasisku

3.ukazovatele známok na KATA /sedem na každom zápasisku/

4.zapisovacie zariadenia - oficiálne tlačivá na zápis skóre a hodnotení /perá, kalkulačky atď./.

5.vhodný P.A. systém

6.primeraný počet červených a bielych opaskov

7.stopky a signalizačné zariadenia pre každé zápasisko

Článok 4 – Plocha zápasiska

 

1.Plocha zápasiska musí byťbezpečná, rovná, musí byťpospájaná do tvaru štvorca.

2.Veľkosťzápasovej plochy je v zásade štvorec o strane 8 m a pre zaistenie bezpečnosti

sa rozšíri o 2 metre na každej strane z rovnakého materiálu a rovnakej hrúbky, ako je

zápasová plocha /môže byť1m /.

3.1 meter široký pás vo vnútri zápasiska ohraničuje osem metrovú zápasovú plochu a

prechádza po celom obvode zápasovej plochy, mal by byťodlišnej farby ako sú dielce

tatami vo vnútri a zvonku zápasiska.

 

Článok 5 – Vek pretekára

Všetci pretekári naWKC svetových a regionálnych seniorských súťažiach musia maťvek 18

rokov najneskôr v deňsúťaže.

 

Článok 6 – Výstroj a vystupovanie

1. Súťažiaci

a/Súťažiaci budú maťoblečené čisté, biele, nepokrčené karate-gi.

b/Povolený je len národný emblém, alebo znak federácie /tento nebude väčší, ako 10cm x 10

cm/. Musí byťumiestnený v ľavej časti pŕs na kabáte.

c/Žiadne reklamy nie sú povolené bez schválenia WKC ExCom.

d/Kabát karate-gi sa nosí s opaskom, musí zakrývaťbedrá, ale nesmie byťdlhší ako do troch

štvrtín dĺžky stehna. Len pretekárky v kategórii žien majú povolené nosiťčisto biele tričko

pod karate-gi. Rukávy kabátov nesmú byťdlhšie ako po zápästie ruky a nie kratšie ako do

polovice predlaktia. Rukávy nesmú byťvyhrnuté - zrolované.

e/Nohavice musia zakrývaťnajmenej dve tretiny predkolenia a nesmú byťvyhrnuté.

f/Pri zápasoch kumite a pri súťaži kata, ak sa použije na rozhodovanie zástavkový systém,

bude jeden zo súťažiacich, kvôli rozlíšeniu, opásaný červenou alebo bielou stuhou spolu so

svojím vlastným opaskom, ktorý označuje technický stupeň. Všetky opasky musia byť

štandardnej dĺžky /okolo 5 cm široký a dlhý tak, aby umožňoval prečnievanie opasku 15 cm

po oboch stranách uzla/.

g/Označenia výrobcov sú povolené podľa vlastného uváženia WKC. Jednoduché diskrétne

označenie výrobcu je povolené na oboch častiach karate-gi, na spodnej časti lemu kabáta

a tiež na nohaviciach na páse. Označenia výrobcov, ako aj národné vlajky a/alebo ostatné

odznaky akéhokoľvek druhu nebudú dovolené na chrbte kabáta, alebo na ramenách, alebo

kdekoľvek inde na nohaviciach.

h/Pretekárske čísla, ak sú vydané WKC ExCom budú nosené na chrbte karate-gi a upevnené

prilepením /prišitím/. Na upevnenie čísiel nie sú povolené žiadne kovové predmety.

i/Pretekári budú maťostrihané nechty na nohách a rukách, vlasy čisté a upravené a nebudú

nosiťžiadne kovové predmety resp. podobné predmety na tele, ktorými by mohli spôsobiť

zranenie svojmu súperovi. Pretekárom nie sú dovolené bandáže a ortézy, okrem tých, ktoré

schváli rozhodca na základe odporučenia lekára turnaja.

k/Okuliare nie sú v kumite povolené. Mäkké kontaktné šošovky môže súťažiaci nosiťlen na

vlastné nebezpečenstvo.

l/Kovové zubné strojčeky /na vyrovnávanie zubov/ musia byťpovolené rozhodcom na

základe odporučenia lekára turnaja a pretekár ich používa na vlastné nebezpečenstvo.

m/ Hachimaki /čelenka/ nebude povolená.

 

2. Shobu Sanbon: nasledujúce pravidlá určujú nosenie ochranných pomôcok :

a/WKC biele chrániče rúk sú povinné v kumite Shobu Sanbon.

b/Suspenzor je povinný( na uvážení 11 rokov a vyššie ) v súťaži mužov kumite.

c/Chráničhrudníka je povinný (na uvážení 11 rokov a vyššie ) v kumite ženy.

d/Priehľadný, alebo biely chráničzubov je povinný v kumite.

e/Chrániče predkolenia sú zakázané v kumite Shobu Sanbon.

f/Chrániče priehlavku sú zakázané.

3. Shobu Ippon: nasledujúce pravidlá určujú nosenie ochranných pomôcok :

a/Suspenzor je povinný v súťažiach kumite muži.

b/Chráničhrudníka je povinný v súťažiach kumite ženy.

c/Priehľadný, alebo biely chráničzubov je povinný v kumite.

d/Chrániče rúk sú zakázané v súťažiach Shobu Ippon.

e/Chrániče predkolenia sú zakázané v kumite Shobu Ippon.

f/Chrániče priehlavku sú zakázané.

Všetky ochranné pomôcky musia byťakceptované /prijateľné/ pre WKC ExCom. /Pozri

prílohu 3/

4. Kaučovia

Kaučbude po celý čas trvania turnaja nosiťbuďkarate-gi s identifikačným znakom, alebo

športové oblečenie s identifikačným znakom.

5. Personál

Rozhodcovia a sudcovia musia nosiťoficiálnu uniformu navrhnutú WKC ExCom. Túto

uniformu musia nosiťna všetkých turnajoch, kurzoch /seminároch/ a skúškach. Oficiálna

uniforma bude nasledujúca :

a/Jednoradové sako, farba námornícka modrá, zapínanie na dva strieborné gombíky s WKC

odznakom.

b/Biela WKC košeľa.

c/Modrá WKC kravata.

d/Svetlo sivé nohavice.

e/Hladké tmavomodré, alebo čierne ponožky.

f/Čierne rozhodcovské topánky.

g/OficiálnyWKC odznak určujúci rozhodcovský stupeň.

WKC ExCom, alebo rozhodcovská komisia môžu vylúčiťktoréhokoľvek rozhodcu alebo

pretekára, ktorý nevyhovuje predchádzajúcim usmerneniam.

 

Kapitola 2 – Práva a povinnosti

 

Článok 1 – Práva a povinnosti

 

1. Výkonný výborWKC

 

Výkonný výbor Svetovej konfederácie karate má nasledujúce práva a povinnosti :

a/Uistiťsa o správnej príprave každého turnaja konzultáciou s riaditeľom turnaja

a organizačným výborom pri rešpektovaní všetkých aspektov organizácie turnaja.

b/Menovaťa usmerňovaťhlavného rozhodcu v rámci jeho pôsobnosti a prejednaťakékoľvek

vyhlásenia, ktoré môže hlavný rozhodca robiť.

c/Vydaťkonečné rozhodnutie v prípadoch rozhodovania, ktoré nie sú popísané v pravidlách.

d/Prijaťostatné systémy, keďExCom uzná za vhodné.

e/ Menovaťrozhodcovskú komisiu a ratifikovať/potvrdiť/ všetky rozhodnutia, ktoré urobí

rozhodcovská komisia.

Počas trvania turnaja musí byťčlen WKC ExCom-u prítomný priamo v športovej hale.

2. WKC rozhodcovská komisia

Rozhodcovská komisia sa bude skladaťz 5-tich hlavných /senior/ rozhodcov. Komisii

bude predsedaťjeden z členov ExCom. WKC rozhodcovská komisia má nasledujúce práva

a povinnosti :

a/Dohliadaťa koordinovaťcelkové vystupovanie oficiálnych rozhodcov.

b/Nominovaťna požiadanie náhradných rozhodcov.

 

3. Hlavný rozhodca

Práva a povinnosti hlavného rozhodcu sú nasledujúce :

a/Hlavný rozhodca je najvyššia autorita na jeho zápasisku pre súťažné pravidla.

b/Deleguje a menuje rozhodcov, rohových sudcov a zapisovateľov na zápasy a dohliada nad

ich vystupovaním.

c/Zastaví zápas a vymení ktoréhokoľvek rozhodcu, ak je to potrebné alebo ak o to požiada

ExCom. /Toto sa udeje pri minimálnej strate času/.

d/Je zodpovedný, že zápas je vedený podľa súťažných pravidiel a mal by predchádzať

incidentom , na základe jeho rozhodnutia v zmysle týchto pravidiel referovaťo tomto

ExCom, aby tento vydal konečné rozhodnutie. Verejné rozhodnutia ExCom-u budú vykonané.

e/Pomôcťrozhodcovi, ktorý požiada o konzultáciu pri rozhodnutiach.

f/Urobiťodporúčania ohľadne vystupovania, správania sa ktoréhokoľvek rozhodcu, kauča,

alebo pretekára rozhodcovskej komisii.

 

4. Rozhodca (SHUSHIN)

Práva a povinnosti rozhodcu sú nasledujúce :

a/Viesťzápasy vrátane začatia, prerušenia a ukončenia.

b/Vyhlasovaťrozhodnutie panelu rozhodcov.

c/Vysvetliťhlavnému rozhodcovi,a WKC ExCom-u, ak je o to požiadaný, na základe akého

posúdenia vydal rozhodnutie.

d/Prečítaťpretekárovu zdravotnú kartu a uistiťsa, či je tento spôsobilý na súťaž.

e/Vyhlasovaťfauly

f/Udeľovaťbody

g/Udeľovaťvarovania a následne trestaťpočas trvania zápasu a po zápase.

h/Žiadaťo rozhodnutie /Hantei/. Vyhodnotiťrozhodnutie panelu rozhodcov a vyhlásiť

výsledok.

i/Vyhlásiťpredĺženie a predĺžiťtrvanie zápasu.

j/Vykonaťdisciplinárne opatrenia, /vylúčiť, alebo odvolaťsúťažiaceho, resp. tým zo zápasu/.

k/Zisťovaťnázor rozhodcov /na základe čoho je ich názor/

l/Prijímaťrady a inštrukcie od hlavného rozhodcu.

m/Vyhlasovaťvíťazstvo na základe väčšiny rozhodnutí rozhodcov

n/Maťdohľad nad zápasiskom a nad jeho okolím , taký aký je potrebný.

o/ Urobiť/predniesť/odporúčania ohľadne vystupovania a správania sa ktoréhokoľvek

rozhodcu, kauča, alebo pretekára hlavnému rozhodcovi.

p/V prípade že, väčšina nie je dosiahnutá názormi rozhodcov /pri Hantei/, názor rozhodcu

bude rozhodujúci.

 

5. Sudca /rohový a zrkadlový/ (FUKUSHIN)

Práva a povinnosti sudcu sú nasledujúce :

a/Pomáhaťrozhodcovi

b/Pozorovaťvšetky akcie pretekárov

c/Signalizovaťsvoj posudok, čo sa týka priebehu a vývoja zápasu s použitím zástaviek alebo

píšťalky (rukami pri zrkadlovom systémev týchto jednotlivých prípadoch :

1. Keďpostrehne zranenie, alebo nevoľnosťsúťažiaceho skôr ako rozhodca.

2. Ak uvidí akciu, ktorá znamená skórovanie.

3. Ak je presvedčený, že pretekár vykonal, alebo mohol vykonaťzakázaný akt alebo

techniku.

4. Ak niektorí z dvoch pretekárov urobí jogai.

5. Vo všetkých prípadoch, keďje nevyhnutné upozorniťna niečo rozhodcu.

d/ Prejaviťsvoju mienku, čo sa týka rôznych situácií.

e/ Hlasovaťo zápase, keďje vyhlásené Hantei. V prípade rozdielnej mienky medzi

rozhodcom a sudcom, sudca môže pri zhode ostatných sudcov úspešne oponovaťposudku

rozhodcu. Verdikt bude odrazom názorov väčšiny rozhodcovského panelu.

 

6. Arbiter (KANSA)

Arbiter je vyberaný z panelu rozhodcovWKC.

1. Práva a povinnosti arbitra sú nasledujúce :

a/ Viesťprácu zapisovateľov, časomeračov a hlásateľa, taktiež zaistiť, že zápas bude vedený

v súlade s pravidlami súťaže.

b/ Zaistiť, že všetci súťažiaci majú oblečené schválené oblečenie a pomôcky, keďprichádzajú

na zápas.

c/ Zavolaťna pomoc rozhodcu/hlavného rozhodcu, ak je to nutné.

d/ Je zodpovedný za oficiálny výsledok zápasu. Zápis o zápase sa stane oficiálnym záznamom

po schválení arbitrom a panelom rozhodcov.

2. Jeho povinnosťou je, ak rozhodnutia rozhodcov/sudcov nie sú v súlade s pravidlami

súťaže, na to upozorniťrozhodcu ako prvú inštanciu, tromi písknutiami na píšťalke.

Ak obaja, arbiter aj rozhodca nemôžu nájsťvýchodisko /výsledok/, potom sa musí

konzultovaťs hlavným rozhodcom a rozhodnutie prináleží jemu.

3. Pri použití „zástavkového systému“:

Arbiter nie je považovaný za samostatného sudcu, nehlasuje a nemá oprávnenie vynášať

posudky a na jeho názor sa v týchto súvislostiach nesmieme pýtať.

4. Pri použití „zrkadlového systému“:

Arbiter nie je považovaný za samostatného sudcu, avšak vynáša voľby a je oprávnený

vydávaťposudky a na jeho názor sa môže pýtaťrozhodca a hlavný rozhodca. Jeho hlas má

rovnakú hodnotu ako hlas rozhodcu alebo zrkadlového sudcu.

7. Oficiálny správca/vedúci/ stolíka, časomerač, zapisovateľ, hlásateľ

Vyškolení usporiadatelia budú menovaní za časomeračov, zapisovateľov a hlásateľov pri

stolíku zapisovateľov.

8. Kauč

Kaučje oprávnený :

a/ Podaťprotest u hlavného rozhodcu.

b/ Kaučovať

c/ Komunikovaťso svojím pretekárom počas prerušenia boja medzi Yame a Hajime.

d/ Pristúpiťk arbitrovi v súvislosti s administratívnymi náležitosťami.

e/ Len jeden kaučna tatami za federáciu je povolený.

f/ Kaučsa musí v každom prípade kontrolovaťa chovaťdisciplinovane.

g/ Kaučmusí nosiťúbor predpísaný WKC ExCom.

 

Článok 2 – Povely a signály

1. Povely a signály používané rozhodcami a sudcami /vrátane používania gest rukami,

zástaviek a píšťaliek/ počas riadenia zápasu sú špecifikované v prílohe 1.

2. Signály píšťalkou používané rozhodcom, budú maťnasledujúci význam :

a/ dlhý/normálny hvizd + krátky ostrý hvizd znamenajú vyhlásenie Hantei.

b/ krátky ostrý hvizd bude oficiálny povel na zloženie zástaviek, alebo ukazovateľov skóre.

3. Signály píšťalkou používané sudcami budú maťnasledujúci význam :

a/ krátky ostrý hvizd spolu so signálom zástavky upozorní rozhodcu na posudok v súvislosti

s priebehom a vývojom zápasu.

b/ opakované krátke písknutia v rýchlej postupnosti sú upozornením pre rozhodcu.

 

Článok 3 - Rozhodnutia /verdikty/

Rozhodca vydá rozhodnutie na základe väčšiny verdiktov celého rozhodcovského panelu a na

základe rozhodovacej tabuľky obsiahnutej v týchto pravidlách, v prípade, že nie je dosiahnutá

väčšina názorov, názor rozhodcu je rozhodujúci.

 

Článok 4 – Protest

1. Súťažiaci nemôže osobne protestovaťproti rozhodnutiu panelu rozhodcov.

2. Len kaučovi družstva/pretekára je dovolené protestovaťproti rozhodnutiu rozhodcu,

alebo sudcu, ak sa domnieva, že toto rozhodnutie je v rozpore s pravidlami. Protest

musí byťpodaný okamžite po tom, ako dôjde k zaregistrovaniu chyby. S výnimkou

týchto pravidiel, keďdôjde k administratívnej chybe, protest musí byťpodaný

okamžite, ako sa táto chyba zistí.

3. Pre zníženie možnosti vzniku chýb, víťaz každého zápasu sa musí uistiť, že jeho meno

a číslo/federácia/krajina sú uvedené správne, pred opustením zápasiska. Toto je

zodpovednosťobidvoch pretekára aj jeho kauča.

4. Protest musí byťpodaný u hlavného rozhodcu zápasiska, ktorý si preverí kompletne

mienku a vysvetlenia rozhodcu a sudcov a zapisovateľov.

5. Ak zistí že, rozhodnutie nie je v rozpore s pravidlami, môže zamietnuťprotest po

odsúhlasení WKC ExCom.

6. Ak nájde rozpor medzi rozhodnutím a pravidlami, môže požiadaťrozhodcu a sudcov,

aby zmenili svoje predchádzajúce rozhodnutie po schválení WKC ExCom.

7. Protest musí byťpísomný, podpísaný kaučom pretekára a musí byťzaplatený poplatok

za podanie protestu 100 švajčiarskych frankov, alebo ekvivalentná hodnota. Poplatok

bude vrátený, ak protest bude uznaný /oprávnený/.

 

Článok 5 – Zranenia a nehody počas súťaže

Keďsúťažiaci utrpí zranenie, rozhodca okamžite preruší zápas, pomôže zranenému

pretekárovi a súčasne, ak to situácia vyžaduje, privolá na pomoc lekára turnaja. Ošetrenie

zranenia nemôže neprimerane zdržiavaťzápas.

 

1. Malé zranenie

Keďsúťažiaci, ktorý utrpí malé /drobné/ zranenie a podľa názoru turnajového lekára nie tak

vážne, že mu zabráni pokračovaťv zápase, odmietne pokračovaťv zápase, alebo požiada

o zrušenie zápasu, bude vyhlásený za porazeného.

2. Vážne zranenie

Keďpretekár, po ošetrení, je uznaný doktorom turnaja za fyzicky nespôsobilého na

pokračovanie v zápase /má zranenie, alebo z iných telesných dôvodov/, rozhodca informuje

o tom sudcov, vylúči zraneného pretekára zo zápasu a ukončí zápas.

a/ Ak je zranenie pripísané jeho súperovi, zranený pretekár bude vyhlásený za víťaza.

b/ Ak zranenie nie je pripísané súperovi, zranený pretekár bude vyhlásený za porazeného.

c/ Ak zranenie, alebo zranenia pretrvávajú počas zápasu a v tomto prípade sa nedajú pripísať

žiadnemu z pretekárov a vyradia pretekára, alebo keďobaja pretekári sú zranení v rovnakom

čase a v prípade, že nikto za to nie je zodpovedný, pretekár, ktorý sa vzdá v zápase, bude

vyhlásený za porazeného.

d/ Keďobidvaja súťažiaci sa vzdajú v zápase z dôvodu zranenia a zranenie nemožno pripísať

žiadnemu z nich, zápas bude rozhodnutý na Hantei.

e/ Pretekár, ktorý zvíťazil v zápase z dôvodu diskvalifikácie jeho súpera, /pretože spôsobil

zranenie/, nemôže znovu zápasiťna súťaži bez súhlasu turnajového lekára. Turnajový lekár

musí napísaťna zadnú stranu pretekárovej karty, že pretekár je spôsobilý pokračovať.

Toto musí byťurobené pred tým, ako rozhodca povolí súťažiacemu pokračovaťv turnaji.

f/ Súťažiaci nemôže pokračovaťv nasledujúcom kole súťaže, ak vyhral diskvalifikáciou

svojich súperov, ak utrpel úraz druhý krát.

 

Článok 6 – Odstúpenie

Pretekár, ktorý je neschopný pokračovaťv súťaži v prípade zranenia, alebo keďpožiada

o ukončenie zápasu, v každom prípade bude vyhlásený za porazeného /Kiken/.

 

ČASŤ B : Súťažné pravidlá kumite – Shobu Sanbon

Zápasy jednotlivcov a družstiev prebiehajú k. o. systémom, ak nie je inak stanovené –

bez repasáže.

 

Článok 1 – Typy zápasu

 

Typy zápasov budú nasledujúce :

 

1. Zápas jednotlivcov :

Zápas jednotlivcov je rozhodovaný podľa Shobu Sanbon. Shobu Sanbon, trojbodový zápas,

je to zápas, kde sa súťažiaci snažia získaťtri body skôr ako ich súper v v určenom

čase/časovom limite/.

Kritériá na určenie víťaza v zápase jednotlivcov sú nasledujúce :

1. Kto prvý dosiahne Sanbon

2. Ten, kto dosiahne vyššie skóre v predpísanom čase

3. Hantei

4. Encho-sen

5. Hansoku, Shikaku, alebo Kiken udelené súperovi

 

2. Zápas družstiev

1. Počet osôb, z ktorých sa družstvo skladá /muži, alebo ženy/, bude tri + jeden

náhradník. Družstvu bude povolené zúčastniťsa súťaže, keďbude pozostávať

minimálne z dvoch pretekárov.

2. Pred každým zápasom družstva kaučmusí predložiťzapisovateľom na oficiálnom

tlačive mená a poradie v akom budú bojovať/nastúpia/ jednotlivý členovia družstva.

Štartovné poradie môže byťmenené pred každým kolom, ale ako náhle je poradie é

nahlásené, nemôže byťzmenené.

3. Zápasymedzi jednotlivými členmi družstiev budú prebiehaťpodľa vopred určeného

poradia.

4. Víťaz zápasu družstiev bude určený na základe výsledkov zápasov jednotlivcov.

5. Kritériá na určenie víťaza v zápase družstiev, na základe počtu víťazstiev v

jednotlivých zápasoch sú nasledujúce :

a/ počet víťazstiev

b/ počet Ipponov a Wazaari /súčet skóre zo všetkých zápasov jednotlivcov/.

c/ nový zápas

6. Víťazstvom na základe faulu diskvalifikácie, alebo odstúpenia pretekára, jeho súper

získava 3 Ippony /Sanbon/, v zápase družstiev aj v zápase jednotlivcov.

7. Porazenému sa ponechá jeho skóre dosiahnuté počas zápasu.

 

Článok 2 – Zahájenie /začatie/, prerušenie a ukončenie zápasu

1. Zahájenie

Na začiatku zápasu rozhodca stojí za vonkajšou stranou zápasiska. Po jeho ľavej a pravej

strane stoja sudcovia. Rozhodca vyzve obidve družstvá /len zápasiacich pretekárov, nie

náhradníkov, alebo kaučov/, aby nastúpili na svoju čiaru v určenom poradí a vymenili si

pozdravy medzi pretekármi a rozhodcami /Shomeni rei – Otagaini rei/. Rozhodca potom

urobí krok dozadu, sudcovia sa otočia dovnútra, smerom k rozhodcovi a vzájomne sa

pozdravia. Zápas sa zaháji vyhlásením rozhodcu „Shobu Sanbon Hajime“ a zápas sa začne.

2. Prerušenie

Rozhodca preruší zápas použijúc gestá definované v prílohe 1 a zakričí „Yame“. Pri obnovení

zápasu sudca zahlási „Tsuzukete hajime“.

3. Ukončenie

Časomeračdá signály gongom, alebo bzučiakom znamenajúci „Atoshi baraku“ /zostáva 30

sekúnd do ukončenia zápasu / použijúc jedno krátke hvizdnutie. Signál na ukončenie zápasu

bude maťdva dlhé hvizdy /gongy/, podľa použitého signalizačného zariadenia. Na signál

o ukončení zápasu rozhodca zastaví zápas a vyhlási „ Soremade“. Potom skontroluje skóre

a vyhlási príslušného pretekára za víťaza, alebo vyhlási Hantei. Rozhodca ukončí zápas

vzájomnou výmenou pozdravov medzi pretekármi a panelom rozhodcov (Otagainy ni Rei-

Shomen ni Rei) a tým je zápas považovaný za skončený.

 

Článok 3 – Trvanie zápasu

Trvanie /doba/ zápasu bude 3 minúty čistého času. Pred turnajom môže WKC ExCom zmeniť

trvanie zápasov.

 

Článok 4 – Predĺženie

1. Keďsa vyhlási Hantei v zápase jednotlivcov a rozhodnutie panelu rozhodcov

znamená, že boj skončil remízou, bude sa konaťpredĺženie zápasu /Encho-sen/.

2. Ak rozhodca nevyhlási Hantei a má tak urobiť/a nikto z oficiálnych účastníkov na

toto rozhodcu neupozorní/ a hneďpokračuje s „Encho-sen“ , pri zistení, čo sa stalo,

hneďEncho-sen zastaviťa zápas sa vráti do bodu, keďmalo byťvyhlásené Hantei.

Čokoľvek bolo udelené počas chybného Encho-sen, je neplatné a musí byťzrušené

/ale záznam z tohto zápasu sa musí uchovať/.

3. Predĺženie bude rozhodnuté na základe prvej budovanej techniky /náhla smrť/, alebo

ak je penalizácia udelená jednému z pretekárov.

4. Ak sa nerozhodne skórovaním niektorého pretekára, alebo nebude udelená

penalizácia do ukončenia predĺženia, výsledok zápasu/ musí byťurčený rozhodcom

a štyrmi rohovými sudcami na základe riadneho zápasu a predĺženého zápasuV tejto

situácii každý člen panelu rozhodcov sa musí rozhodnúťbuďpre Aka alebo pre Shiro,

Hikiwake nie je možné ukázať.

5. Všetky hodnotenia a penalizácie udelené počas riadneho zápasu sa prenášajú a sú

započítané do „Encho-sen“.

 

Článok 5 – Víťazstvo alebo prehra

Víťazstvo rozhodnutím alebo prehra budú vyhodnotené na základe Sanbon, víťazstvo

väčšinovým rozhodnutím, prehra z dôvodu faulu, diskvalifikácia, alebo odstúpenie.

 

Článok 6 – Skórovanie

Pretekárovi nemôže byťudelený žiadny bod ak zranil súpera, aj keďzranenie je len veľmi

malé a napomínanie alebo penalizácia môže byťuložená proti útočníkovi.

1. Skóre môže byťnasledujúce :

a/ Ippon /1 bod/

b/ Waza-ari /pol boda/

2. Bodovacie /zásahové/ plochy sú obmedzené na nasledujúce :

a/ hlava

b/ tvár

c/ krk

d/ brucho

e/ hruď

f/ bok

g/ chrbát /okrem pliec/

3. Zasadenie efektívnej techniky súčasne so zvukovým znamením na ukončenie zápasu

bude zarátané do skóre. Penalizácia môže byťuložená za neuposlúchnutie príkazov

rozhodcu.

4. Súčasné zasadenie efektívnej techniky obidvomi pretekármi /Aiuchi/ nebude

bodované.

5. Jogai: pre jogai sa vyžaduje, aby sa pretekárova noha, alebo iná časťtela dotkla

podlahy mimo zápasiska, s výnimkou, keďje pretekár fyzicky vytláčaný, alebo

vyhodený zo zápasiska súperom.

6. Bodovacia technika zasadená, keďpretekár je mimo zápasiska, bude neplatná.

7. Bod v momente, keďmalo byťvyhlásené „Yame“, v závislosti od toho, kedy došlo k

jogai.

a/ Ak súťažiaci /Aka/ zasadí v zápasisku bodovatelnú techniku a potom vystúpi zo zápasiska,

technika bude bodovaná.

b/ Ak súťažiaci /Aka/ vo vnútri zápasiska zasadí techniku, ktorá nie je bodovatelná a potom

vystúpi zo zápasiska, bude zapísané Jogai proti Aka“.

c/ Ak súťažiaci /Aka/ zasadí v zápasisku bodovatelnú techniku a „Shiro“ vykročí von zo

zápasiska až po tomto zásahu, technika je bodovaná pre „Aka“ a Jogai nebude vyhlásené

proti „Shiro“.

d/ Ak súťažiaci /Aka/ zasadí vo vnútri zápasiska bodovatelnú techniku a „Shiro“ vykročil

von, alebo vykračuje mimo zápasiska v čase /súčastne/ zasadenia techniky zo strany „Aka“,

technika bude bodovaná a proti „Shiro“ bude zapísané Jogai.

8. Kritériá pre rozhodnutie „Ippon a Waza-ari“.

Ippon je udelený, keďbodovatelná technika je vykonaná na zásahovú plochu a spĺňa všetky

nasledujúce kritériá :

a/ dobrá forma /technika s predpokladaným účinkom pojatá v rámci štruktúry tradičného

karate /

b/ dobrý postoj

c/ silná technika /kontrolované zasadenie techniky s predpokladanou účinnosťou /

d/ Zanshin /pokračujúci stav sústredenia na pokračovanie v zápase/

e/ vhodné načasovanie /vykonanie techniky v optimálnom momente v čase, keďsa dosiahne

najlepší účinok/

f/ správna vzdialenosť/vykonanie techniky v najefektívnejšej vzdialenosti, aby sa dosiahol čo

najväčší možný účinok/

 

Komentár:

Základné princípy a kritériá, ktoré platia od zavedenia športového zápasu a pravidiel sú

uvedené v časti Ippon Shobu.

9. Efektívne bodovatelné techniky zasadené za nasledujúcich podmienok budú uznané

ako „Ippon“.

a/ Keďje zasadená na zásahovú plochu v tom istom čase, keďsúper začína útok.

b/ Keďje zasadená na zásahovú plochu, okamžite po strate rovnováhy súpera, alebo po jeho

zhodení útočníkom.

c/ Keďje kombinácia úspešných a efektívnych techník /každá z nich musí byťsamostatne

bodovatelná / zasadená na zásahovú plochu.

d/ Keďsúper stratí bojového ducha a otočí sa od útočníka (súpera).

e/ Keďje zasadená na zásahovú plochu a súper sa vôbec nebráni(nereaguje).

10. Waza-ari je udelené za techniku takmer porovnateľnú a len o málo slabšiu / 80 až 99%

úrovne Ipponu /, ako pri skórovaní Ippon. Panel rozhodcov musí vždy v prvom radem

pozeraťna splnenie požiadaviek pre udelenie Ipponu a len v druhom rade na udelenie

Waza-ari.

 

Článok 7 – Kritériá pre Hantei /Rozhodnite/

1. Hantei sa vyhlási, ak chýba:

a/ dosiahnutie Sanbon.

b/ Udelenie Hansoku /prehra v dôsledku diskvalifikácie / počas trvania zápasu.

c/ Shikaku /diskvalifikácia a vylúčenie zo súťaže/, počas trvania zápasu.

d/ Kiken“ /vzdanie, alebo odstúpenie/ počas trvania zápasu.

e/ Keďzápas v kategórii jednotlivcov, alebo zápas jednotlivcov v kategórii družstiev, skončil

rovnakým skóre, alebo žiadnym skóre.( Hantei musí byťvyhlásené aj po zápase v kategórii

jednotlivcov, alebo po zápase jednotlivcov v kategórii družstiev, keďpretekár Aka skóroval

o jedno Waza-ari viac ako Shiro a zároveňmu bolo udelené o jedno Chui viac ako Shiro.

Výsledok zápasu v tomto prípade môže byťvíťazstvo /Kachi/ pre Aka alebo remíza

/Hikiwake/).

f/ Keďpretekár skóroval viac o jedno Waza-ari a zároveňmu bolo udelené Chui.

2. Panel rozhodcov urobí rozhodnutie – Hantei na základe nasledovného :

a/ Počet získaných Waza-ari/Ippon.

b/ Počet udelených varovaní.

c/ Na základe počtu vystúpenia zo zápasiska.

d/ Na základe počtu útokov .

e/ Na základe schopností a šikovností pretekárov

f/ Porovnaním úrovne bojového ducha, prístupu, sily, energie, pevnosti postojov počas

zápasu.

g/ Porovnaním použitej taktiky

h/ Fair play

3. V prípade, že Aka skóruje o jedno Waza-ari viac ako Shiro, ale takisto má udelené

o jedno Chui viac ako Shiro počas trvania zápasu, musí byťvyhlásené Hantei.

Výsledný verdikt, v tomto prípade, môže byťKachi pre Aka, alebo Hikiwake /

remíza/.

 

Článok 8 – Zakázané konanie (akcie)

1. Nekontrolované útoky /bez ohľadu na to, či bol spôsobený kontakt, alebo nie/.

2. Techniky, ktoré spôsobia neprimeraný kontakt s ohľadom na to, na ktorú zásahovú

plochu sa útočilo.

3. Útoky na ruky, nohy, kĺby a priehlavky

4. Útoky na genitálie

5. Útoky technikami otvorenou rukou proti tvári, Empi uchi, Hiza geri a Atama uchi

6. Útoky, ktoré môžu spôsobiťkontakt s mäkkou časťou krku

7. Bezdôvodné držanie

8. Nebezpečné hody

9. Pretekár, ktorý je diskvalifikovaný druhý krát kvôli spôsobeniu zranenia svojmu

súperovi, nemôže znova bojovaťv tejto súťaži.

 

Článok 9 – Zakázané správanie

1. Neuposlúchnuťpokyny rozhodcu.

2. Zdržiavanie.

3. Akékoľvek nešportové správanie ako sú verbálne urážky, provokácie, alebo nevhodné

vyjadrenia.

4. Akékoľvek správanie, ktoré znevažuje karate, týka sa aj kaučov, vedúcich družstiev,

alebo kohokoľvek, kto patrí k pretekárovi.

5. Nedostatočná pozornosť/ starosť/ o vlastnú bezpečnosť/Mubobi/.

6. Prehnané, neprimerané konanie a/alebo reakcie / napr. predstieranie zranenia -

simulácia/.

 

Článok 10 – Varovania a tresty

a/ Máme tri kategórie (línie) trestov : konanie a správanie sa, Jogai a Mubobi.

b/ Nie je možné tieto kategórie trestov navzájom kumulovať/spájať/.

c/ Varovania musia byťstupňované pri opakovanom porušení rovnakého typu pravidiel.

 

1. Konanie a správanie sa

a/ Atenai – osobné varovanie, toto sa udelí pri prvom menšom porušení pravidiel a nie je to

trest.

b/ Chui – oficiálne varovanie, toto sa udelí pri menšom porušení pravidiel, za ktoré už bolo

udelené Atenai, alebo pri vážnom porušení pravidiel, ale ktoré si ešte nevyžaduje Hansoku.

Môže byťpriamo udelené a nie je to trest.

c/ Hansoku – diskvalifikácia (Trest) udelí sa pri vážnom porušení pravidiel, za ktoré už bolo

udelené Atenai, alebo Chui, alebo pri veľmi vážnom porušení pravidiel, ako je neochota

poslúchaťpríkazy rozhodcu, znevažovanie a znižovanie cti a prestíže karate, alebo ak sa

súťažiaci prestane ovládaťa rozhodca ho uzná za nebezpečného pre svojho súpera. Hansoku

môže byťudelené aj priamo. Trest diskvalifikácie udelený súťažiacemu znamená zvýšenie

skóre na Sanbon pre jeho súpera.

d/ Shikaku – diskvalifikácia z turnaja, (Trest) toto môže byťudelené za zákerné akcie

(konanie), pri neochote poslúchaťpokyny rozhodcu, pri konaní, ktoré znevažuje a znižuje

česťa prestíž karate, alebo iné konania, ktoré sú posúdené ako zneváženie pravidiel a ducha

turnaja. Shikaku môže byťudelené aj priamo v zápasisku na základe porady rozhodcov

a vyhlásené rozhodcom v zápasiskuExCom rozhodne o úrovni Shikaku a verejne ho vyhlási.

 

2. Jogai

1) Jogai

2) Jogai chui - oficiálne varovanie, toto sa udeľuje po druhom vystúpení zo zápasiska.

Nie je týmto udelený trest.

3) Jogai hansoku – diskvalifikácia, toto sa udelí po treťom vystúpení zo zápasiska

Týmto je udelený trest.

 

3. Mubobi

1) Mubobi

2) Mubobi chui – oficiálne varovanieudelí sa pri druhom priestupku. Týmto nie je

udelený trest

3) Mubobi hansoku – diskvalifikácia, je udelené po treťom priestupku. Týmto je udelený

trest.

 

ČASŤ C : Súťažné pravidlá kumite – Shobu Ippon

Zápasy jednotlivcov a družstiev prebiehajú k. o. systémom, ak nie je inak stanovené –

bez repasáže.

 

Článok 1 – Typy zápasu

 

Typy zápasov budú nasledujúce :

 

3. Zápas jednotlivcov :

Zápas jednotlivcov je rozhodovaný podľa Shobu Ippon. Shobu Ippon, zápas na jeden bod, je

to zápas, kde sa súťažiaci snažia získaťbod skôr ako ich súper v určenom čase .Kritériá na

určenie víťaza v zápase jednotlivcov sú nasledujúce :

6. Kto prvý dosiahne Ippon

7. Ten, kto dosiahne vyššie skóre v predpísanom čase

8. Hantei

9. Sai Shiai

10. Hansoku, Shikaku, alebo Kiken udelené súperovi

 

4. Zápas družstiev

8. Počet osôb, z ktorých sa družstvo skladá /muži, alebo ženy/, bude tri + jeden

náhradník. Družstvu bude povolené zúčastniťsa súťaže, keďbude pozostávať

minimálne z dvoch pretekárov.

9. Pred každým zápasom družstva kaučmusí predložiťzapisovateľom na oficiálnom

tlačive mená a poradie v akom nastúpia jednotliví členovia družstva. Štartovné

poradie môže byťmenené pred každým kolom, ale ako náhle je poradie nahlásené,

nemôže byťzmenené .

10. Zápasymedzi jednotlivými členmi družstiev budú prebiehaťpodľa vopred určeného

poradia.

11. Víťaz zápasu družstiev bude určený na základe výsledkov zápasov jednotlivcov.

12. Kritériá na určenie víťaza v zápase družstiev, na základe počtu víťazstiev v

jednotlivých zápasoch sú nasledujúce :

a/ počet víťazstiev

b/ počet Ipponov

c/ počet Wazaari /len u víťazov individuálnych zápasov/

d/ nový zápas

13. Víťazstvom na základe faulu, diskvalifikácie, alebo odstúpenia pretekára, jeho súper

získava Ippon, aj v zápase družstiev aj v individuálnom zápase. Porazenému sa

ponechá jeho skóre dosiahnuté počas zápasu.

 

Článok 2 – Začatie, prerušenie a ukončenie zápasu

 

Začatie

Na začiatku zápasu rozhodca stojí za vonkajšou stranou zápasiska . Po jeho ľavej a pravej

strane stoja sudcovia. Rozhodca vyzve obidve družstvá /len aktuálnych /zápasiacich/ , aby

nastúpili na svoju čiaru v určenom poradí a vymenili si pozdravy medzi pretekármi

a rozhodcami /Shomeni rei – Otagai ni rei/. Rozhodca potom urobí krok dozadu, sudcovia sa

otočia dovnútra, smerom k rozhodcovi a vzájomne sa pozdravia. Zápas sa zaháji vyhlásením

rozhodcu „Shobu Ippon Hajime“ a zápas sa začne.

 

4. Prerušenie

Rozhodca preruší zápas použijúc gestá definované v prílohe 1 a zakričí „Yame“. Pri obnovení

zápasu sudca zahlási „Tsuzukete hajime“.

 

5. Ukončenie

Časomeračdá signály gongom, alebo bzučiakom znamenajúci „Atoshi baraku“ /zostáva 30

sekúnd/ použijúc jedno krátke hvizdnutie. Signál na ukončenie zápasu bude maťdva dlhé

hvizdy /gongy/, podľa použitého signalizačného zariadenia. Na signál o ukončení zápasu

rozhodca zastaví zápas a vyhlási „ Soremade“.Potom skontroluje skóre a vyhlási príslušného

pretekára za víťaza, alebo vyhlási Hantei. Rozhodca ukončí zápas vzájomnou výmenou

pozdravov medzi pretekármi a panelom rozhodcov (Otagaini ni Rei- Shomen ni Rei) a tým je

zápas považovaný za skončený.

 

Článok 3 – Trvanie zápasu

Trvanie zápasu sú 2 minúty čistého času. (Pred turnajom môže ExCom zmeniťtrvanie

zápasov).

 

Článok 4 – Sai Shiai - nový zápas

6. Keďsa vyhlási Hantei v zápase jednotlivcov a rozhodnutie panelu rozhodcov

znamená, že boj skončil remízou, bude sa konaťnový zápas (Sai Shiai).

7. Víťaz zápasu bude pretekár, ktorý získal vyššie skóre len v Sai Shiai.

8. Hodnotenia a penalizácie, udelené počas riadneho zápasu, sa do Sai Shiai

neprenášajú.

9. Ak do konca zápasu žiadny pretekár neskóruje, výsledok zápasu musí byťurčený

rozhodcom a štyrmi rohovými sudcami na základe priebehu Sai Shiai.

 

Článok 5 – Víťazstvo alebo prehra

Víťazstvo alebo prehra budú vyhodnotené na základe Ippon, víťazstvo väčšinovým

rozhodnutím, prehra z dôvodu faulu, diskvalifikácia, alebo odstúpenie.

 

Článok 6 – Skórovanie

Pretekárovi nemôže byťudelený žiadny bod ak zranil súpera, aj keďzranenie je len veľmi

malé, napomínanie alebo penalizácia môže byťuložená proti útočníkovi.

11. Skóre môže byťnasledujúce :

a/ Ippon /1 bod/

b/ Wazaari /pol boda/

12. Bodovacie /zásahové/ plochy sú obmedzené na nasledujúce :

a/ hlava

b/ tvár

c/ krk

d/ brucho

e/ hruď

f/ bok

g/ chrbát /okrem pliec/

13. Zasadenie efektívnej techniky súčasne so zvukovým znamením na ukončenie zápasu

bude zarátané do skóre. Penalizácia môže byťuložená za neuposlúchnutie príkazov

rozhodcu.

14. Súčasné zasadenie efektívnej techniky obidvomi pretekármi /Aiuchi/ nebude

bodované.

15. Jogai - pre Jogai sa vyžaduje, aby sa pretekárova noha, alebo iná časťtela, dotkla

podlahy mimo zápasiska, s výnimkou, keďje pretekár fyzicky vytláčaný, alebo

vyhodený zo zápasiska súperom.

16. Bodovacia technika zasadená, keďpretekár je mimo zápasiska, bude neplatná.

17. Bod v momente, keďmalo byťvyhlásené „Yame“, v závislosti od toho, kedy došlo k

Jogai.

a/ Ak súťažiaci /Aka/ zasadí v zápasisku bodovateľnú techniku a potom vystúpi zo zápasiska,

technika bude bodovaná.

b/ Ak súťažiaci /Aka/ vo vnútri zápasiska zasadí techniku, ktorá nie je bodovatelná a potom

vystúpi zo zápasiska, bude zaznamenané jogai proti Aka“.

c/ Ak súťažiaci /Aka/ zasadí v zápasisku bodovatelnú techniku a „Shiro“ vykročí von zo

zápasiska až po tomto zásahu, technika je bodovaná pre „Aka“ a Jogai nebude vyhlásené

proti „Shiro“.

d/ Ak súťažiaci /Aka/ zasadí vo vnútri zápasiska bodovatelnú techniku a „Shiro“ vykročil

von, alebo vykračuje mimo zápasiska v čase /súčastne/ zasadenia techniky zo strany „Aka“,

technika bude bodovaná a proti „Shiro“ bude zaznamenané

Jogai.

18. Kritériá pre rozhodnutie „Ippon a Wazaari“.

Ippon je udelený, keďbodovatelná technika je vykonaná /zasadaná/ na zásahovú plochu

a spĺňa všetky nasledujúce kritériá :

a/ dobrá forma /technika s predpokladaným účinkom pojatá v rámci štruktúry tradičného

karate /

b/ dobrý postoj

c/ silná technika - kontrolované zasadenie techniky s predpokladanou účinnosťou

d/ Zanshin /pokračujúci stav sústredenia na pokračovanie v zápase/

e/ vhodné načasovanie /vykonanie techniky v optimálnom momente v čase, keďsa dosiahne

najlepší účinok/

f/ správna vzdialenosť/vykonanie techniky v najefektívnejšej vzdialenosti, aby sa dosiahol čo

najväčší možný účinok/

 

Komentár:

V pôvodných pravidlách pred 40 rokmi bola nasledovná definícia

- Výsledok zápasu sa hodnotí podľa „Chi mei“ Pod pojmom Chi mei sa rozumie

rozhodujúci zásah na smrteľne zraniteľné miesto

- Ippon je priznaný v súlade s nasledujúcimi podmienkami

- a/ ak presné, účinné a silné tsuki, uchi, ate alebo geri je zasadené na uznané

zásahové plochy za nasledujúcich podmienok, môže byťpriznaný Ippon

- b/ Podmienkami sú : správna forma, dobrý postoj, silná technika, rýchlosť,

Zanshin, vhodné načasovanie, správna vzdialenosťa Kiai.

Dodržiavanie týchto kritérií za uplynulé desaťročia zabezpečilo udržiavanie stabilnej

a vysokej úrovne zápasov karate

19. Efektívne bodovatelné techniky zasadené za nasledujúcich podmienok budú uznané

ako „Ippon“.

a/ keďje zasadená na zásahovú plochu v tom istom čase, keďsúper začína útok.

b/ keďje zasadená na zásahovú plochu, okamžite po strate rovnováhy súpera, alebo po jeho

zhodení útočníkom.

c/ keďje kombinácia úspešných a efektívnych techník /každá z nich musí byťsamostatne

bodovatelná / zasadená na zásahovú plochu.

d/ Keďsúper stratí bojového ducha a otočí sa od útočníka (súpera).

e/ Keďje zasadená na zásahovú plochu a súper sa vôbec nebráni(nereaguje).

20. Wazaari je udelené za techniku takmer porovnateľnú a len o málo slabšiu(80 až 99%

úrovne Ipponu), ako sa vyžaduje pri skórovaní Ippon. Panel rozhodcov musí vždy

v prvom rade pozeraťna splnenie požiadaviek pre udelenie Ipponu a len v druhom

rade na udelenie Wazaari.

 

Článok 7 – Kritériá pre Hantei /Rozhodnutie/

Ak nikto nedosiahol Ippon a nikto neprehral v dôsledku diskvalifikácie ( Hansoku alebo

Shikaku) alebo odstúpením zo zápasu ( Kiken) počas predpísaného trvania zápasu, alebo

zápas v kategórii jednotlivcov, alebo zápas jednotlivcov v kategórii družstiev, skončil

rovnakým skóre, alebo žiadnym skóre, musí byťvyhlásené Hantei.

rozhoduje sa (Hantei) na základe nasledujúcich hľadísk:

1. Či bolo dosiahnuté Wazaari.

2. Podľa počtu udelených varovaní / upozornení/ a komu boli udelené.

3. Podľa počtu vystúpení zo zápasiska.

4. Porovnaním kvality bojového /prístupu/ nasadenia

5. Na základe schopností a šikovností pretekárov

6. Porovnaním úrovne bojového ducha, sily, pevnosti postojov.

7. Podľa počtu útočných akcií

8. Porovnaním použitej taktiky

9. Fair play

 

Článok 8 – Zakázané konanie (akcie)

10. Nekontrolované útoky /bez ohľadu na to, či bol spôsobený kontakt, alebo nie/.

11. Techniky, ktoré spôsobia neprimeraný kontakt s ohľadom na to, na ktorú zásahovú

plochu bolo útočené.

12. Útoky na ruky, nohy, kĺby a priehlavky

13. Útoky na genitálie

14. Útoky technikami otvorenou rukou proti tvári, Empi uchi, Hiza geri a Atama uchi.

15. Útoky, ktoré môžu spôsobiťkontakt s mäkkou časťou krku

16. Bezdôvodné držanie

17. Nebezpečné hody

18. Pretekár, ktorý je diskvalifikovaný druhý krát kvôli spôsobeniu zranenia svojmu

súperovi, nemôže znova bojovaťv tejto súťaži.

 

Článok 9 – Zakázané správanie

7. Neuposlúchnutie príkazov rozhodcu

8. Zdržiavanie.

9. Akékoľvek nešportové správanie ako sú verbálne urážky, provokácie, alebo nevhodné

vyjadrenia.

10. Akékoľvek správanie, ktoré znevažuje karate /toto zahŕňa (sa týka) aj kaučov, vedúcich

družstiev, alebo kohokoľvek, kto patrí k pretekárovi/

11. Nedostatočná pozornosťo vlastnú bezpečnosť/mubobi/.

12. Prehnané, neprimerané konanie a/alebo reakcie / napr. predstieranie zranenia/.

 

Článok 10 – Varovania a tresty

a/ Máme tri kategórie (línie) trestov : konanie a správanie sa, Jogai a Mubobi.

b/ Nie je možné tieto kategórie trestov navzájom kumulovať/spájať/.

c/ Osobné varovania a tresty musia byťstupňované pri opakovanom porušení rovnakého typu

pravidiel.

 

4. Konanie a správanie sa

a/ Atenai – osobné varovanie, toto sa udelí pri prvom menšom porušení pravidiel a nie je to

trest

b/ Chui – oficiálne varovanie, toto sa udelí pri menšom porušení pravidiel, za ktoré už bolo

udelené Atenai, alebo pri vážnom porušení pravidiel, ale ktoré si ešte nevyžaduje Hansoku.

Môže byťpriamo udelené a nie je to trest.

c/ Hansoku – diskvalifikácia (Trest) udelí sa pri vážnom porušení pravidiel, za ktoré už bolo

udelené

Atenai, alebo Chui, alebo pri veľmi vážnom porušení pravidiel, ako je neochota poslúchať

príkazy rozhodcu, znevažovanie a znižovanie cti a prestíže karate, alebo ak sa súťažiaci

prestane ovládaťa rozhodca ho uzná za nebezpečného pre svojho súpera. Hansoku môže byť

udelené aj priamo. Trest diskvalifikácie udelený súťažiacemu znamená zvýšenie skóre na

Ippon pre jeho súpera.

/platí zásada, aj pre Sanbon shobu, že pretekár je potrestaný tou mierou, ako poškodil súpera.

Ak mu napríklad spôsobil zranenie, v dôsledku ktorého nemôže pokračovaťv zápase, je

diskvalifikovaný/

d/ Shikaku – diskvalifikácia z turnaja (Trest), toto môže byťudelené za zákerné akcie

(konanie), pri neochote poslúchaťpokyny rozhodcu, pri konaní, ktoré znevažuje a znižuje

česťa prestíž karate, alebo iné konania, ktoré sú posúdené ako zneváženie pravidiel a ducha

turnaja. Shikaku môže byťudelené aj priamo v zápasisku na základe porady rozhodcov

a vyhlásené rozhodcom v zápasiskuExCom rozhodne o úrovni Shikaku a verejne ho vyhlási.

 

5. Jogai

1) Jogai

2) Jogai chui - oficiálne varovanie, toto sa udeľuje po druhom vystúpení zo zápasiska.

Nie je týmto udelený trest.

4) Jogai hansoku – diskvalifikácia, toto sa udelí po treťom vystúpení zo zápasiska

Týmto je udelený trest.

 

6. Mubobi

4) Mubobi

5) Mubobi chui – oficiálne varovanieudelí sa pri druhom priestupku. Týmto nie je

udelený trest

6) Mubobi hansoku – diskvalifikácia, je udelené po treťom priestupku. Týmto je udelený

trest.

 

Časť D : Súťažné pravidlá KATA

 

Článok 1 – Súťažná plocha

1. Súťažná plocha musí byťrovná a zbavená rizík.

2. Musí maťvhodnú veľkosť, aby bolo možné KATA predviesťbez obmezenia

3. Podlahová plocha z normálneho tatami na kumite je povolená, ale pružná drevená

podlaha je vhodnejšia.

 

Článok 2 – Výstroj a vystupovanie

Súťažiaci, rozhodcovia a kaučovia budú oblečení rovnako, ako je popísané v kapitole 1, čl.6

týchto pravidiel.

 

Článok 3 – Typy súťaže

Sú dva typy zápasov /súťaže/

 

1. Jednotlivci :

Pretekári súťažia navzájom medzi sebou, zvlášťmuži a zvlášťženy.

 

2. Družstvá :

Súťažia navzájom medzi sebou trojčlenné družstvá, všetci členovia družstva cvičia naraz ,

zvlášťmuži a zvlášťženy. Na začiatku vystúpenia /cvičenia/ družstvo musí stáťtvárou

k hlavnému rozhodcovi a na konci musí byťv rovnakom postavení, tak ako v individuálnej

KATA. Družstvo začína aj končí vystúpenie v trojuholníkovej formácii, vedúci člen je

vpredu. Všetci traja členovia budú predvádzať/cvičiť/ tú istú KATA. Cvičenie členov

družstva musí byťsynchrónne.

3. Pri oboch typoch súťaže sa používa bodovací systém, víťazom sa stane

pretekár/družstvo s vyšším skóre.

4. Bodovací systém môže byťWKC ExCom zmenený na bodovací systém.

 

Článok 4 – Rozhodovanie:

1. Panel zložený z rozhodcu a sudcov bude menovaný rozhodcovskou komisiou.

2. Pretekári budú predvádzaťKATA z jedného zo štýlov registrovaných vo WKC.

3. Panel bude pozostávaťv prvom rade z kvalifikovaných špecialistov na daný štýl.

4. Súťaž KATA bude rozhodovaná panelom : jeden rozhodca a buďzo štyria , alebo

šiesti rohový sudcovia /v závislosti od počtu rozhodcov, ktorí sú k dispozícii/.

5. Súťaž KATA bude prebiehaťpodľa pokynov rozhodcu

6. Časomerači a hlásatelia budú na súťaž menovaní.

 

Článok 5 – Začiatok a ukončenie súťaže

1. Začiatok :

a/ Súťažiaci musia pri stolíku zapisovateľov pred každým kolom oznámiťmeno KATA,

s ktorou budú vystupovať.

b/ Na základe oznámenia hlásateľa pretekár/i/ vstúpi na súťažnú plochu, pozdraví/ia/

rozhodcu a zahlási sudcom meno KATA, s ktorou bude/ú/ súťažiť.

c/ Rozhodca jasne zopakuje meno KATA, ktorá bude predvádzaná.

d/ Súťažiaci potom predvedie/ú/ svoje vystúpenie a po docvičení sa vráti/ia/ do svojej

východzej pozície a bude/ú/ očakávaťrozhodnutie sudcov.

2. Ukončenie :

a/ Keďje KATA dokončená, rozhodca vyhlási Hantei, /prostredníctvom píšťaľky, tak ako

je popísané vyššie v kapitole 2, čl. 2/ pre rohových sudcov, aby ohodnotili známkou

predvedenú KATA. Všetky ukazovatele skóre sa musia zdvihnúťsúčasne. Hlásateľnahlas

prečíta udelené známky, rozhodcu číta prvého a postupne všetkých ostatných rohových

sudcov v smere hodinových ručičiek.

b/ Zapisovateľa oznamovačskóre /kontrolný zapisovateľ/ zapíšu vyhlasované známky do

oficiálnych záznamových listov a samostatne vyrátajú výslednú známku nasledujúcim

spôsobom :

1) Sedem známok – škrtne sa najnižšia a najvyššia známka a zvyšné sa spočítajú

2) Päťznámok – škrtne sa najnižšia a najvyššia známka a zvyšné sa spočítajú

3) Po skontrolovaní výslednej známky zapisovateľa a oznamovača skóre/ kontrolného

zapisovateľa/, hlásateľvyhlási výslednú známku.

4) Po vyhlásení výslednej známky rozhodca dá signál (krátky hvizdom , tak ako je

popísané vvyšie v kapitole 2, čl.2) rohovým sudcom, aby zložili ukazovatele známok.

Pretekár sa ukloní rozhodcovi a odchádza zo zápasiska.

 

Článok 6 – Organizácia súťaže

 

KOLO 1. kolo 2. kolo 3. kolo

Počet súťažiacich 17+ 8 -16 8

Bodovanie 5,0 – 7,0 6,0 – 8,0 7,0 – 9,0

Skupina KATA Shitei Sentei Tokui

1. V prvom kole pretekári predvádzajú Shitei Kata. 16 pretekárov s najvyššou známkou

postupujú z prvého kola do druhého kola.

2. V druhom kole pretekári musia predviesťSentei Kata. Osem pretekárov s najvyššou

známkou postupujú z druhého kola do tretieho kola.

3. V treťom kole /finále/ pretekári musia predviesťTokui Kata. Poradie v akom budú

pretekári nastupovať, bude určené náhodným výberom /losovaním/.

4. Nerozhodné výsledky

a/ Ak nastane v niektorom kole, medzi súťažiacimi, nerozhodný výsledok, /zhodný súčet

známok/, minimálna známka z troch zvyšných resp. z piatich zvyšných známok ( tie, ktoré

boli zarátané do výslednej známky) ,bude pripočítaná k výslednej známke z kola.

b/ Ak nerozhodný výsledok zotrváva, maximálna známka zo zvyšných troch, resp.

z piatich zvyšných, bude pripočítaná k výslednej známke z kola.

c/ Ak aj po tomto zostáva nerozhodný výsledok, pretekári si musia vybraťa predviesť

ďalšiu KATA z predpísaného zoznamu pre dané kolo, ktorú ešte nepredviedli.

d/ Ak stále nie je určený víťaz, konečný verdikt musí vyniesťpanel rozhodcov /ale len na

základe poslednej predvedenej KATA/.

 

Článok 7 – Kritéria pre rozhodnutie

Cvičenie Kata bude posudzované podľa týchto kritérií :

a/ Správny postup (Enbusen)

b/ Správne nasadenie (Reigi)

c/ Kontrované napnutie /svalové/ a kontrakcie

d/ Kontrolovaná rýchlosťa rytmus

e/Správne chápanie Bunkai

f/ Stabilita a rovnováha

g/ Kiai

h/ Dýchanie

i/ Koncentrácia

j/ Bojový duch

 

Článok 8 - Bodovanie

1. Pretekárom budú zo známok zrazené body nasledovne:

pri plynulom /neprerušenom/ predvedení Kata :

a/ 0,1 bodu bude zrazené pri rýchlom, momentálnom zaváhaní

b/ 0,2 bodu bude stiahnuté za krátku ale postrehnuteľnú pauzu

c/ 0,1 – 0,2 bodu bude stiahnuté pri krátkodobej, ľahkej strate rovnováhy

2. Pretekári budú diskvalifikovaní za nasledujúce :

a/ Ak je predvedená nesprávna KATA.

b/ Ak je predvádzaná zmiešaná / z viacerých štýlov/ KATA.

c/ Ak sa predvádzanie KATA zastaví.

d/ Ak pretekár úplne stratí rovnováhu a/ alebo ak spadne

e/ Ak pretekár nepredvádza Katu zo svojho štýlu

 

Článok 9 – Zoznam Kata

viď. príloha

 

Časť E : Súťažné pravidlá KOBUDO

 

Článok 1 – Súťažná plocha

4. Súťažná plocha musí byťrovná a zbavená rizík /bez možnosti zranenia/.

5. Musí maťvhodnú veľkosť, aby bolo možné KATA predviesťbez obmedzenia.

6. Podlahová plocha z normálneho tatami na kumite je povolená, ale pružná drevená

podlaha je vhodnejšia.

 

Článok 2 – Rozhodovanie:

7. Panel zložený z rozhodcu a sudcov bude menovaný rozhodcovskou komisiou.

8. Pretekári budú predvádzaťKATA z jedného zo štýlov registrovaných vo WKC.

9. Panel bude pozostávaťv prvom rade z kvalifikovaných špecialistov na daný štýl.

10. Súťaž KATA bude rozhodovaná panelom : jeden rozhodca a buďzo štyria , alebo

šiesti rohový sudcovia /v závislosti od počtu rozhodcov, ktorí sú k dispozícii/.

11. Súťaž KATA bude prebiehaťpodľa pokynov rozhodcu

12. Časomerači a hlásatelia budú na súťaž menovaní.

 

Článok 3 – Organizácia súťaže

Pre súťaž KOBUDO nie sú povinné žiadne Kata.

A) Jednotlivci

5. V KOBUDO jednotlivcov budú pretekári súťažiťv predpísaných vekových

a výkonnostných kategóriách.

6. Súťaž KOBUDO jednotlivcov pozostáva z jednotlivých vystúpení KOBUDO KATA

oddelene muži a ženy.

7. KOBUDO súťaž bude založená na rovnakých skúsenostiach ako súťaž KATA alebo

KUMITE, len v iných kategóriách..

8. Súťaž KOBUDO jednotlivcov bude ďalej delená na kategórie krátke a dlhé zbrane.

a. Družstvá

Súťaž KOBUDO družstiev bude prebiehaťza rovnakých podmienok ako súťaž KATA

družstvá.

 

Článok 4 – Kritéria pre rozhodnutie

V princípe, KOBUDO KATA bude hodnotená podľa rovnakých kritérií ako KATA,

s prihliadnutím na špecifické kritériá jednotlivých KOBUDO KATA podľa charakteru

použitej zbrane.

A) Navyše oproti KARATE KATA je tu podmienka stálej kontroly zbrane, vypadnutie

zbrane počas súťaže je dôvodom na diskvalifikáciu pretekára. Panel rozhodcov, v tomto

prípade, uzavrie vystúpenie pretekára diskvalifikáciou a nebude mu pridelené žiadne

skóre. ( Do záznamu sa mu zapíše nula.)

a. Každá použitá zbraňby mala byťtaká, aby neohrozila alebo nezranila prítomné

osoby alebo poškodila zariadenie.

b. V KOBUDO je prípustné, aby pretekár predvádzal radšej dynamické cvičenie, ako

zastaviťa znížiťpostoj medzi jednotlivými presunmi.

c. Každá manipulácia a zaobchádzanie so zbraňou by nemalo byťnebezpečné

a bezpečnosťby nemala byťznížená pod prípustnú mieru.

 

Článok 5 – Bodovanie

V princípe, v KOBUDO KATA bude použité rovnaké bodovanie a postupy ako pri

KARATE KATA s pridaním nasledujúceho :

 

A/ Strata kontroly nad zbraňou

1. Ak pretekár krátkodobo stratí držanie zbrane, odpočíta sa mu 0,1 – 0,3 bodu zo

známky

2. Ak sa zbraňdotkne podlahy kedykoľvek v priebehu cvičenia, odpočíta sa 0,1 – 0,3

bodu zo známky

3. Ak pretekár používa nebezpečnú techniku, ktorá ohrozuje bezpečnosťrozhodcov

a iných pretekárov, výsledkom je jeho diskvalifikácia

 

Článok 6 – Všeobecná informácia

Len KOBUDO zbrane schválené a uznané WKC ExCom môžu byťpoužité počas súťaže.

A/ Len nasledujúce zbrane budú povolené v KOBUDO súťaži :

DLHÉ ZBRANE

1/ BO

a/ bude vyrobená z tvrdého dreva bez zahrotených koncov

b/ dĺžka bude jednu päsťnad pretekárovu hlavu, alebo v štandardnej veľkosti 78“, 72“,

66“, 60“.Navyše, nemala by byťmenšia ako .-tiny palca oproti predpísanej veľkosti pre

pretekára do 18 rokov a nie menšia ako jeden palec /inch/ pre pretekára nad 18 rokov.

c/ váha pre dospelých pretekárov mužov nebude menšia ako 900 gramov. Váha pre ženy

by nebude byťmenšia ako 850 gramov.

2/ EKU /Kai-Bo/

a) EKU musí byťvyrobené z tvrdého dreva a jeho dĺžka by mala byť1 päsťpod výšku

pretekárovej hlavy merané od podlahy.

b) ČepeľEKU bude maťjednu stranu plochú a druhú oválnu alebo zošikmenú. Špička

čepele nemôže byťostrá.

c/ Pre pretekárov mužov nebude váha EKU menšia ako 1200 gramov.

d/ Pre pretekárky ženy váha EKU nebude menšia ako 1100 gramov.

KRÁTKE ZBRANE

3/ TONFA /pair/

a/ Tonfa musí byťcelá vyrobená z tvrdého dreva . Keďsa uchopí za rukoväť, má

dosahovaťpo pretekárov lakeť.

b/ PriWKC KOBUDO súťažiach sa používajú dve tonfy.

4/ SAI /pair/

a/ Pri súťažiach musia byťpoužité dve Sai /KATA s použitím jednej Sai, alebo troch Sai

nie sú povolené/.

b/ Musí byťvyrobená z ocele.

c/ V princípe, hrot Sai bude presahovaťza pretekárov lakeť.

d/ Každá Sai nebude vážiťmenej ako 360gramov.

e/ Pri SAI KATA si môžu pretekári vyhrnúťrukávy.

B/ Všetky zbrane budú oficiálne preverené pred súťažou, kde sa presvedčí, či zbraňmá

predpísaný tvar, konštrukciu a materiál. Každá zbraň, ktorá podľa názoru preverujúceho,

nevyhovuje požiadavkám, nemôže byťpoužitá počas súťaže. Dôvody k zamietnutiu

zbrane sú určené ale nie sú obmedzené na výnimočne ľahkú váhu zbrane, povrchovou

úpravou, ktorá zlepšuje uchopenie zbrane, označenie (vrátane rôznych farebných odtieňov

dreva) a neštandardnú konštrukciu.

C/ Každé drevo na zbraniach musí byťtvrdé /oak, teak, mahagón, nemôže byť použitý

ratan/.

Copyright 2022  ŠK KARATE NOVÁ BAŇA